säljdrivande PR & Kommunikation

säljdrivande PR & Kommunikation

Spotlight är en PR-byrå som är specialiserad på säljdrivande PR. Vi skapar kommunikation som syftar till att på bästa möjliga sätt stötta våra uppdragsgivares affärer.

Spotlight startades av Johan Wetterqvist och Axel Lagerbielke i augusti 2005 utifrån en vilja att utmana det traditionella och utveckla nya sätt att arbeta med PR. Vår ambition är att hjälpa våra kunder med att knyta kommunikationsinsatserna närmare affärerna och att påvisa den verkliga effekten av PR-arbetet. Genom vår metodik och våra olika mätmetoder säkerställer vi att vi kan följa upp att så blir fallet.

Vi arbetar med uppdrag i många olika branscher och av varierande karaktär. Vi hjälper företagsledningar i krissituationer och vi skapar plattformar för våra kunders kommunikation – samtidigt som vi levererar rätt resultat i det taktiska genomförandet. I allt vi gör utgår vi från ett kanaloberoende perspektiv där köpta, icke köpta och egna kanaler kan samverka på bästa möjliga sätt för att nå maximal effekt för våra kunder.

Läs mer

våra kunder i fokus

våra kunder i fokus

Analys
Vi inleder alltid våra kundsamarbeten med en analys av kundens affärs- och kommunikationsutmaningar. Med hjälp av djupintervjuer, undersökningar och workshops säkerställer vi att vi får en tydlig bild av var vi står och vart vi skall.

Strategi
Utifrån analysen arbetar vi fram en kommunikationsstrategi för hur vi på bästa sätt kan stötta vår uppdragsgivares affärer.

Kreativitet
Sedan inleder vi den kreativa processen där vi i vår ”think tank” skapar nya kommunikationsidéer och koncept som är nära kopplade till våra kunders affärer och kommunikationsstrategi.Mål
Målformuleringar är en utmaning för de flesta kommunikationsinsatser och ofta ägnas det alltför lite tid åt att formulera mätbara mål. Utan mål är det så klart svårt att veta vad man skall uppnå och om man varit framgångsrik. I alla våra kundsamarbeten definierar vi därför tydliga mål för vad vi skall uppnå tillsammans – såväl kortsiktiga aktivitetsmål som långsiktiga effektmål.

Genomförande
För oss är det av största vikt att skapa resultat som ger effekt. Spotlight erbjuder säljdrivande PR-tjänster där vi hanterar hela eller delar av det taktiska utförandet. Ibland tar vi till nya grepp, ibland mer konventionella. Det finns inte något självändamål i att alltid hitta annorlunda vägar. I slutändan handlar det om hur vi på bästa sätt kan stötta våra kunders affärer.

Utvärdering
Vi på Spotlight drivs av att påvisa de resultat och effekter som vi skapar för våra kunder. Därför utvärderar vi alltid löpande vårt arbete utifrån de mål som satts upp.

Läs mer