Spotlights svar på #sistabriefen

spotlightpr_sistabriefen

I ljuset av #metoo och #sistabriefen har Spotlight sammanfattat sina befintliga policys i en gemensam värderingspolicy. Värderingspolicyn beskriver vår vision för att skapa en attraktiv arbetsplats genomsyrad av Spotlights värderingar: prestigelöshet, engagemang och respekt.

Spotlights värderingspolicy skall efterlevas av alla som arbetar på byrån – oavsett befattning – både på kontoret och utanför, i sammanhang då vi representerar Spotlight. Vi skall löpande säkra samsyn och att vi lever upp till våra gemensamma löften.

Spotlights värderingspolicy består av ett tjugotal grundprinciper för vår företagskultur, för jämlikhet och likabehandling och för vår arbetsmiljö. Sammanfattningsvis utlovar den att:

  1. Vi ska ha en prestigelös företagskultur som kännetecknas av respekt för varje individ och ett lagtänkande där alla står bakom den enskilde medarbetaren. Det vi gör bra, det har alla bidragit till. Gör vi något mindre bra, så löser vi det tillsammans. Vi är schyssta mot varandra och vi baktalar inte varandra. Vi är välkomnande och vi lämnar ingen utanför.
  2. På Spotlight ska råda rättvisa förhållanden mellan alla individer; oavsett kön, hudfärg, etnicitet, sexuell läggning, politisk uppfattning, religion, språk, socialt ursprung, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Nolltolerans råder mot alla former av trakasserier, diskriminering, kränkande behandling och övergrepp. Ledningen har det övergripande ansvaret att motarbeta, utreda och agera mot detta.
  3. Alla på Spotlight har lika värde. Allas unika kompetens är avgörande för vår gemensamma framgång och vi både respekterar och värdesätter varandras olikheter.
  4. Spotlights inställning är att alla medarbetare skall kunna förena sitt arbetsliv med familj och barn.
  5. Vi ska sträva efter en jämn könsfördelning både i ledningsgrupp och på byrån i stort.
  6. Vi ska uppmärksamma och åtgärda alla eventuella risker kopplade till Spotlight som arbetsplats. Vi ska också utreda eventuell ohälsa kopplad till arbetet för att hantera situationen på bästa möjliga sätt för den individuella medarbetaren samt för att undvika att situationen upprepas.

Avslutningsvis vill vi tacka för detta viktiga initiativ och betona att vi backar uppropet till hundra procent.

Axel Lagerbielke, vd